Etiska riktlinjer för medlemmar i BioFoto Sverige

BioFoto Sveriges etiska riktlinjer för Naturfotografer.

Riktlinjerna är föreslagna av BioFoto Sveriges styrelse och antagna av årsmötet i Nordingrå den 26/5 2018

Etiska riktlinjer för naturfotografer

Dessa riktlinjer skall vara en hjälp för medlemmarna i BioFoto att agera etiskt i naturen samt att vägleda andra. Riktlinjerna är föreslagna av styrelsen i BioFoto Sverige och fastställda av årsmötet 2018-05-26 i Nordingrå.

Var en god ambassadör för naturen genom att agera som en förebild. Sprid naturglädje, omtanke om naturen och kunskap om sårbara arter och miljöer. Sörj för att dina bilder kommer naturen tillgodo.

1. Krav på kunskap, vägledning och diskretion.
1.1. Sätt dig in i gällande naturskyddsföreskrifter och tillträdesrestriktioner för det område du befinner dig i. Dessa finns som regel skyltade vid området. Skaffa dig kunskap om konsekvenserna av det du gör i naturen, så att du inte utsätter djurlivet för onödig fara och stress. Lär dig hur de reagerar på hot och hur de uppfattar din närvaro. Ta hänsyn till att det är stora skillnader mellan individer och mellan olika arter.

1.2. Tveka inte att vägleda andra och säg ifrån om du ser uppträdande som är till skada för naturen och djurlivet.

1.3. Tänk över konsekvenserna av att sprida kännedom om sårbara artförekomster till andra. Alla är inte lika hänsynsfulla som du och den samlade belastningen kan bli för stor.

1.4. Ta extra hänsyn till fåglar och djur i situationer med många fotografer eller andra besökare i området. Aktiviteter som är ok när man fotograferar ensam är inte nödvändigtvis lika lämpliga när det är många besökare samtidigt eller när det är mycket trafik över längre tid.

2. Varsamhet i naturen
2.1. Visa hänsyn till både djurliv, vegetation och ev. kulturminnen där du befinner dig, oberoende av vad du fotograferar.

2.2. Visa respekt mot och bemöt artigt andra fotografer genom att ge dem arbetsro och uttrycksfrihet. Föregå med gott exempel både som fotograf, medmänniska och naturvän!

2.3. Var speciellt försiktig nära spelplatser, häckningsplatser och lyor. Fotografering av bon och lyor är problematisk när fotografen stör fåglar eller andra djur med sin närvaro. Tänk på att predatorer kan plundra boplatserna om de vuxna skräms bort. Sörj för att ha ingående kunskap om arten så att du inte stressar djuret med din närvaro. Vid många tillfällen är sådan fotografering inte tillrådlig, inte heller publicering. Rör inte vegetation i boplatsens närhet, den utgör viktiga gömställen och skydd.

2.4. Ta särskild hänsyn till sträckande fåglar och stora ansamlingar med fågel. De är ofta uttröttade och behöver tid och ro till födosök.

2.5. Vid fotografering av växter, speciellt hotade arter, är det viktigt att undvika att trampa ned omgivande vegetation. Förekomsten kan vara större än du ser vid första ögonkastet. Lämna i största möjliga mån platsen som den var när du kom.

3. Ingrepp, manipulering, tekniska inrättningar
3.1. Det är inte acceptabelt att stressa eller provocera fram beteenden hos djur eller att skrämma upp fåglar för att få flyktbilder.

3.2. Uppspelning av ljud stressar fåglarna. Var varsam med användande av ljud. Du berövar fåglarna värdefull tid och energireserv.

3.3. Fotografering av djur och fåglar med drönare avråds. Störningarna blir för stora.

3.4. Var varsam med användning av blixt vid djurfotografering i mörker.

3.5 Användning av s.k. åtelkamera regleras i kamerabevakningslagen som du hittar på notisum.se.

3.6. Användning av utfodringsplatser/åtel är förknippat med en mängd regler och kräver stor kunskap. Ägna dig åt detta endast om du har ingående kunskap inom området. Gällande regler för utfodring av vilda djur finns på Jordbruksverkets hemsida. http://www.jordbruksverket.se/

4. Publicering och bildanvändning.
4.1. Var ärlig när du visar fram eller publicerar dina bilder. Dölj inte om du har använt metoder såsom lockning, åtling eller annat som kan ha påverkat djurets beteende på bilden. Gör klart om det handlar om djur i fångenskap eller socialiserade djur. Text i anslutning till bilden får inte förvränga bildens innehåll.