Sänneshult Naturreservat – BF Sydost

View Calendar
28/10/2023 Hela dagen

Okt 28/10 Sänneshult naturreservat (Blekinge)
Området innehåller flerskiktade och delvis gamla bokskogar, men även mindre områden
med ekskog, barrskog och fina små sumpskogar. Det är relativt rikt på svamp och flera fynd av rödlistade eller i övrigt ovanliga arter har gjorts. I nordöstra delen av området finns betesmarker och en mindre slåtteräng med unga hamlade askar, lindar och lönnar.

Sänneshult okt 2023